SASVBC G 14-1

Coaches Carl Rallita & Fred Robins

Poema Kalama-Kingma 

#15 OH/MB/OPP

Naiomi thompson 

#13

Milan Scanlan 

#3 Setter

Marley Nobriga 

#27

Kira Fujimoto 

#21

Kiera sam Fong 

#9

Kiana Thurston 

#8 Libero

Khanzas Tuisamatatele 

#11 OH

Kalehiwa Kapiko 

#4

Evelyn Kilisi 

#10